CBTS: Sample Translations

 

Source Language

Target Language

Bulgarian (military)

Изисквания към подсистема АМСПО.

Изисквания към системното програмно осигуряване и Система за управление на база данни (СУБД).

Функционални изисквания към ООК

Изисквания към основните функционални характеристики на подсистемата за управление на съобщения (MMHS).

Изисквания към спомагателното оборудване и средствата за резервно, аварийно и гарантирано електрозахранване.

Изисквания към токозахранващ шкаф


Подсистема „Сигнализации” (ПСС).

Обхват на охраняемите обекти.

Обхват на сигналите за алармено/аварийно състояние.

Състав на ПСС.

Тактически и функционално-технически изисквания към ПСС.

Изисквания към устройствата за криптозащита.


Функционални изисквания към локална система за защита на пристанища и вмб.


Функционални изисквания към Оперативния команден център на системата


Функционални изисквания към подсистемата за добиване на информация.


Функционални изисквания към периметрова охранителна и стъпкова сензорни системи.

Функционални изисквания към подсистемата за оглед на челото на пирсовете и прилежащата част на дъното в акваторията на местата за заставане на корабите, както и подводната част на корпуса на кораба.

Функционални изисквания към комуникационно-информационната подсистема.

Функционални изисквания към подсистема за въздействие по силите и средствата за нападение.

Функционални изисквания към системата за далечно хидроакустично наблюдение.

Функционални изисквания къмизнесен

Комуникационно информационен възел на кораб и подвижните радиолокационни възли (РЛВ).

Функционални изисквания към комуникационната подсистема.

Информационна подсистема.

Функционални изисквания към Автоматична станция за приземни метеорологични наблюдения.

Технологични изисквания.

Други специфични изисквания (за надеждност, съхранение и транспортиране, експлоатация, качество).

Изисквания за издържливост, якост и устойчивост на външни фактори.

Изисквания за надеждност.

Изисквания за живучест.

Изисквания за ергономичност, обитаемост и техническа естетика.

Изисквания към експлоатацията, техническото обслужване и ремонт.

Изисквания за съвместимост и взаимозаменяемост.

Изисквания за транспортиране.

Изисквания за безопасност.

Функционални изисквания към инженерната инфраструктура на обектите.


Изисквания по радиоелектронна защита.


Изисквания по експлоатацията, удобство за техническо обслужване и ремонт.


Изисквания за безопасност на обслужващия персонал.


Изисквания за сертификация и стандартизация.


Изисквания към метрологичното осигуряване.


Изисквания към Системата за интегрирано логистично осигуряване на системата.


Изисквания по ЗЗКИ.

Изисквания по предназначение.

Стадии, ред и срокове за разработка (работна програма)

Отговорни лица за проекта от страна на заявителя.

Прогнозна цена.

Списък на съкращенията.


1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:
«Интегриране на нови източници и информацията от тях в „Брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница”

2. НЕОБХОДИМОСТ ОТ СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТА:
Трансформацията на въоръжените сили задължително следва да отчита динамиката на факторите, влияещи върху средата на сигурност, новите тенденции, необходимостта от усъвършенстване на отбранителните ни способности, постигнатото, положителните и негативните аспекти от изпълнението на планираните дейности, балансът между изразходвани средства и постигнати резултати и на базата на отчетеното да се предприемат адекватни действия, водещи до повишаване ефективността на трансформацията. Решаваща за темповете и количеството на придобиване на новите способности стана ефективността на изразходване на ресурса, което да позволи балансиране на задачи и разходи.

Счита се, че стратегическото време за предупреждение ще позволи възстановяване, усилване и подготовка на необходимите оперативни способности, които до тогава ще се изграждат и развиват в условия на нарастващи потребности и дефицит от ресурси. Аморфността на рисковете и заплахите, високата динамичност на процесите и наличието на твърде много неизвестности и неопределености в перспектива налагат усилията да се концентрират все повече върху контрола, превенцията и изпреварването на ескалацията на риска. За целтта технологията за развитие на системата XXX трябва да бъде в посока на централизация на комуникационно-информационната поддръжка и постигане на мрежово-центрични способности. Във връзка с това ефективното интегриране на създадения и създавания комуникационен и информационен ресурс не само на въоръжените сили, но и на другите държавни структури, ще бъде основно изискване.

Военноморските сили гарантират морския суверенитет, защитата на териториалното море, защитават интересите на страната в морските пространства и във взаимодействие с другите видове въоръжени сили гарантират сигурността и териториалната цялост на страната. Тази мисия Военноморските сили осъществяват в системата на колективна система за сигурност и отбрана, като поддържат способности за участие в изпълнението на мисиите и задачите на армия, в това число за наблюдение и защита на териториалното море, участие в борбата с тероризма в морските пространства, участие в пълния спектър на международни операции в отговор на кризи и за гарантиране на мира и сигурността, в операции по защита на критичната морска инфраструктура, по търсене и спасяване в отговорната зона, и оказване на съдействие на борбата с организираната престъпност и трафика на наркотици и оръжия, за контрола на миграцията и др.

Създаването на тези оперативни способности е свързано с изграждане на система за наблюдение на ВМС, способна да създава единна картина на обстановката на море и да осигурява управлението на силите в реалната среда, функционираща както в мирно време така и в условия на криза.

English

Requirements for AMSPO subsystem.

Requirements for software and database management system (DBMS).


Functional requirements for OOK

Requirements for the main features of the Military Message Handling System (MMHS).

Requirements for auxiliary equipment and means of backup power supply in cases of emergency.

Requirements for Rack Mounted Power Supply

Alarm Subsystem

Protected objects.

Scope of signals required for emergency situations.

Configuration of the Alarm Subsystem

Tactical, functional and technical requirements for the Alarm Subsystem

Requirements for cryptographic protection

Functional requirements for the local system of protection of ports and navy bases.

Functional requirements for the command center system and its operations.

Functional requirements for the information gathering subsystem.

Functional requirements for the perimeter security and sensory systems.

Functional requirements for the subsystem observing the front part of the harbor and the bottom of the adjacent areas of the aquatic environment in places of ships docking, as well as underwater part of the ship’s hull.

Functional requirements for communications and information subsystem.

Functional requirements for subsystem monitoring the forces and means of attack.


Functional requirements for the system of distant hydroacoustic surveillance.

Removed functional requirements

The ship communications center and radiolocation mobile stations (RMS).


Functional requirements for the communications subsystem.

Information subsystem.

Functional requirements for automatic stations for the ground meteorological observations.

Technological requirements.

Other specific requirements (for reliability, storage and transportation, maintenance, quality).

Requirements for endurance, durability, and resistance to external factors.

Requirements for reliability.

Vitality requirements.

Requirements for ergonomics, habitability, and technical aesthetics.

Requirements for the operation, maintenance and repair.

Requirements for compatibility and interchangeability.

Requirements for transportation.

Safety requirements.

Functional requirements for the engineering infrastructure on the sites.

Radio-electronic protection requirements.

Requirements for the operation, convenience for technical maintenance and repair.

Personnel safety requirements.


Requirements for certification and standardization.

Requirements for metrological security.

System Requirements for logistically integrated security system.


ZZKI requirements.

Requirements for their intended purpose.

Development stages and timeframe (work program)

Persons responsible for the project (by the applicant).

Estimated cost.

List of abbreviations.

1. PROJECT TITLE:
«Integration of new information sources and data transmitted from them through the Coastal Radiolocation System of Shipping and Maritime Border Security Control.”

2. PROJECT JUSTIFICATION:
Modernization of the armed forces should necessarily take into account the dynamics of the factors affecting the security environment, new trends, the need for improvements in our defense capabilities, achievements, the positive and negative aspects of the implementation of planned activities, the balance between the resources spent and results achieved, and creating a database which would allow to take an adequate action, leading to the increased efficiency of modernization. The effectiveness of the resources spending, which would allow balancing the tasks and costs, is crucial for the pace and quantity of the acquisition of new capabilities.


It is regarded that the time allocated for a strategic warning will allow restoration, enhancement and preparation of the necessary operational capabilities, which by then will be constructed and developed in terms of increasing needs and possible deficit of resources. Amorphism of risks and threats, the highly dynamic processes and the presence of too many unknown and uncertain factors in the future shall increasingly direct our efforts on the risk control and prevention of its further escalation. To achieve this level of technology, development of the XXX system must be directed toward centralization of the information-communication support and provision of centralized network capabilities. In this regard, a basic requirement will be the effective integration of the existing and newly developed communication and information resources - not only for the armed forces, but also for other state structures.

 

The Navy shall ensure the maritime sovereignty by protecting the territorial sea, as well as protecting the country’s interests in the sea areas; and in conjunction with other forces, it shall ensure the security and territorial integrity of the country. To succeed in this mission, the Navy shall be integrated into the system of collective security and defense, in order to participate in the implementation of goals and tasks of the Army, including the monitoring and protection of the territorial sea, participation in the fight against terrorism in the sea areas, participation in the full spectrum of international operations in response to crises and to ensure peace and security by protecting critical maritime infrastructure, in search and rescue operations in territorial waters, and helping in the fight against organised crime, drugs and arms trafficking, and also implementing migration control and other tasks.


The creation of these operational capabilities associated with building a system for Navy monitoring will ensure receiving a single picture of the situation at sea and will allow management of navy forces in the real-time environment - both in the time of peace and during a crisis.
 

 

Chinese (scientific)

1  间听觉及虚拟听觉

    本章论述有关空间听觉及虚拟听觉的基本概念、定义和原理。为避免混乱,首先在1.1节定义了本书采用的坐标系统。然后在1.2节简要地叙述了人类听觉系统的构造与功能,引入了听觉滤波器与临界频带的概念。1.3节给出了空间听觉的基本定义。而在1.4节论述了各种单声源定位的因素及其作用范围。在1.5节引入了头相关传输函数的定义,并对其中双耳声量点行了讨论1.6节探讨了多声源合成声像定位问题,给出了低频的合成声像定位公式,并讨论了优先效应和鸡尾酒会效应。1.7节简单介绍了室内声学及室内空间听觉的基本概念。1.8 节在介绍了人工头听觉仿真模型后,讨论了双耳捡拾与重放系统,在此基础上引入了虚拟听觉的基本原理和思路,并将虚拟听觉重放系统和多通路声系统进行了比较。本章是后面各章的基础。

 

 

 

 

1.1  

在空间听觉的研究中,点声源的位置是根据声源相对于头部的方向和距离所决定的。通常取与耳道入口齐平的头部中心作为坐标原点,由原点指向声源的矢量称为声源的方向矢量,它完全决定了声源的空间位置。

可以在空间定义三个特殊的平面。水平面Horizontal Plane)是由原点指向正前方和正右(或左)方的两矢量决定的平面。中垂面Median Plane)是由原点指向正前方和正上方的两矢量决定的平面。而侧垂面(Lateral Plane)或称为前平面(Front Plane)是由原点指向正上方和正右(或左)方的两矢量决定的平面。三个平面相互垂直,并且在坐标原点相交。

通常采用空间球坐标或双耳极坐标系统表示声源的方向和距离,但不同的研究中所用的坐标不同,常见的有下面三种。

标系统一(顺时针球坐标系统)。1-1所示,声源的空间位置由坐标(r,θf)所决定。其中0 ≤ r < +∞ 为声源与原点的距离。

 

English

Chapter 1 Spatial Hearing and Virtual Auditory
This chapter discusses the basic ideas, definitions and principles of spatial hearing and virtual auditory. To avoid confusion, in section 1.1 the spatial coordinate systems adopted in this book are defined. Following this, section 1.2 briefly looks at the structure and functions of the human hearing system. This involves the ideas of the auditory filter and critical band. Section 1.3 gives a basic definition of spatial hearing, while section 1.4 discusses the cues for single sound source localization and its effective range. In Section 1.5 head-related transfer functions are defined, and binaural sound pressure measurement in this definition is also discussed. Section 1.6 looks at summing localization issues for multiple sound sources, and gives formulae for low frequency summing localization. It also discusses the superiority effect and cocktail party effect. Section 1.7 briefly introduces the basic concepts of room acoustics and spatial hearing. After introducing artificial head hearing models, Section 1.8 discusses binaural recording and playback. From this basis the basic tenets and ideas of virtual auditory are outlined. Multichannel surround sound systems are also compared to virtual auditory playback systems. This unit is the basis for the following chapters.

1.1 Spatial Coordinates
In the research of spatial hearing, the position of point sound sources is determined relative to the head, both in terms of direction and distance. Usually the origin of the coordinate system is determined from the center of the head level with the ear canal. The vector from the origin to the sound source is called the directional vector. This fully determines the spatial location of the sound source.
It is possible to define three particular planes in space. The horizontal plane is determined by two vectors directly forward and directly to the left (or right) from the origin. The median plane is determined by two vectors directly forward and directly upwards from the origin. Finally, the lateral plan, also called the front plane, is determined by two vectors directly upwards and directly to the left (or right) from the origin. The three planes are mutually perpendicular, and meet at the origin of the coordinates.
Usually spherical spatial coordinates or a polar system are used to represent the sound source direction and distance. However, different research is based on different coordinates. The most common are the three shown below.
Coordinate System One (Clockwise Coordinate System). As figure 1-1 shows, the location of the sound source is determined by the coordinates (r, θ,
f). Among these 0 ≤ r < +∞ is the distance between the sound source and origin.

Dutch

 

Uw cardioloog heeft u uitgelegd dat zich in een van de kransslagaders een vernauwing bevindt waarvoor een dotterbehandeling aangewezen is.  Helaas komen binnen enkele weken of maanden in 25 tot 35% van de goed geslaagde behandelingen de vernauwingen en klachten weer terug.

Op de plaats waar gedotterd wordt ontstaat n.l. een wondje aan de binnenzijde van de vaatwand.  Dit wondje geneest door de vorming van een littekenweefsel (soms in extreme mate), op de plaats waar de vernauwing heeft gezeten, waardoor er opnieuw een vernauwing ontstaat, de zgn. “restenose”.

Hoewel er in de afgelopen jaren veel onderzoek is verricht naar de oplossing van dit probleem is er op dit moment geen geneesmiddel bekend dat dit proces van restenose voorkomt.

 

English

 

Your cardiologist has explained to you that you have been diagnosed with a narrowing of the coronary artery for which a percutaneous angioplasty treatment is indicated.  Unfortunately, in 25 to 35 percent of successful treatments, the constriction of the artery or symptoms return within several weeks or months.

This return is due to the creation of a small tear at the location of the percutaneous angioplasty on the inside of the artery wall.  This tear heals by forming scar tissue (sometimes in extreme amounts), located where the original constriction had been, causing a new stenosis to come into existence, so-called “restenosis.”

Even though much research has been done the past few years to solve this problem, at the moment no medical treatment is known for the prevention of the process of restenosis.

 

English

This product is designed to playback discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

 

Danish

Dette produkt er beregnet til at playback disk i overensstemmelse med Compact Disc (CD) standarden. Visse pladeproducenter bragte for nylig forskellige musikdiske, indkodet med copyright-beskyttelse teknologi, på marked. Vær opmærksom på at der blandt disse, er nogle, som ikke er i overensstemmelse med CD standarden og muligvis ikke kan afspilles på dette produkt

 

English

Technical service work must be started at least 90 seconds after the ignition switch is turned to the “LOCK” position and the negative cable is disconnected from the battery. Otherwise, the system may be activated by reserve energy in the Sensing and Diagnostic Module (SDM).

Dutch

Technische onderhoudswerkzaamheden mogen niet eerder beginnen dan tenminste 90 seconden nadat het contactslot in stand “LOCK” is gebracht en de negatieve kabel van de accu is losgekoppeld. Anders kan het airbag-systeem worden geactiveerd, doordat de Sensing and Diagnostic Module (SDM) nog voldoende restspanning kan bevatten

 

English

This product is designed to playback discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

 

Finnish

Tämä tuote on suunniteltu toistamaan levyjä, jotka ovat yhteensopivia Compact Disc (CD) standardin kanssa. Eräät levy-yhtiöt ovat viime aikoina ryhtyneet markkinoimaan kopiointisuojauksella koodattuja musiikkilevyjä Ottakaa huomioon, että tällaisten levyjen joukossa on levyjä, jotka eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi toistaa tällä tuotteella.

 

English

This service manual is intended for authorized Suzuki dealers and qualified service technicians only. Inexperienced technicians or technicians without the proper tools and equipment may not be able to properly perform the services described in this manual.

 

French:

Ce manuel est réservé à l’usage exclusif des concessionnaires agréés Suzuki et des techniciens de maintenance qualifiés. Les procédures d’entretien contenues dans ce manuel ne sont pas à la portée des techniciens inexpérimentés ou des techniciens ne disposant pas des outils et équipements nécessaires.

 

English

This service manual is intended for authorized Suzuki dealers and qualified service technicians only. Inexperienced technicians or technicians without the proper tools and equipment may not be able to properly perform the services described in this manual.

 

German:

Dieses Werkstatt-Handbuch ist nur für autorisierte Suzuki-Fachhändler und ausgebildete Mechaniker vorgesehen. Unerfahrene Personen oder Mechaniker, die nicht über die richtigen Werkzeuge und Wartungsgeräte verfügen, können die hierin beschriebenen Arbeiten möglicherweise nicht ausführen.

 

English

This product is designed to playback discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

 

Greek

  Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για αναπαραγωγή δίσκων που συμφωνεί με το πρότυπο των Compact Disc (CD). Πρόσφατα, υπάρχουν μερικές δισκογραφικές εταιρείες που εμπορεύονται δίσκους μουσικής κωδικοποιημένους με τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.  Να έχετε υπόψη σας ότι μεταξύ αυτών των δίσκων υπάρχουν μερικοί που δεν συμφωνούν με το πρότυπο των CD και ίσως να μην μπορούν να αναπαραχθούν με αυτό το προϊόν.

 

English

This service manual is intended for authorized Suzuki dealers and qualified service technicians only. Inexperienced technicians or technicians without the proper tools and equipment may not be able to properly perform the services described in this manual.

 

Italian:

Questo manuale di servizio è inteso esclusivamente per rivenditori autorizzati Suzuki e tecnici di servizio qualificati. Tecnici inesperti o meccanici privi degli strumenti appropriati possono non essere in grado di eseguire adeguatamente i servizi descritti nel presente manuale.

 

 

English

A family-owned and operated business, Napa Valley Aloft has been providing a superior hot air ballooning experience to our passengers for more than two decades. Owners Carol Ann and Nielsen Rogers operate three Yountville balloon companies who share a reputation for personalized attention, unsurpassed service, experienced professional pilots and special amenities. While choosing from among various amenities and pricing, you are always assured of the following standards:

Japanese

 

家族経営であるナパバレー・アロフト社は、20年以上に渡って、熱気球の素晴らしい体験をお客様にご提供してきました。オーナーのキャロル・アン、並びにニールセン・ロジャースは他に、ヤウントビルで気球会社を3件運営、きめ細かな配慮、他に無いサービス、経験豊富なプロのパイロット陣、そして快適な空中散歩をご提供してお客様から高い評価をいただいております。ツアープラン、価格供よりどりみどりでご用意していますが、次のような点を自信を持ってお贈りいたします。:

 

 

 

English

 

Welcome to our Company …

Thank you for joining (company).  We believe that you are capable of making a positive  contribution to the supermarket industry as a whole while you are working for (company) and we hope while you are with us your employment will be personally rewarding.  We look forward to the opportunity of working with you and together creating a more successful company.  We hope you feel that your work relationship with us will be mutually beneficial and gratifying. 

It is our belief and the belief of our supervisors that individuals, like you, are one of our most important assets.  The growth and profitability of (company) is determined in large measure by your personal contribution to the organization while you are with us.  In support of this belief, all of us give primary consideration to the well being and the concerns of each of our employees.  You have joined a company that has established an outstanding reputation in our industry over the years. 

We believe in providing equitable wages and benefits, good working conditions, and fair treatment.  Equally important is the opportunity for everyone to contribute and provide input to obtain a sense of accomplishment and pride in the work done by each and every person working with us.

It is our policy to communicate and deal directly with our employees rather than through a third party.  This is not to say we don’t have problems from time to time, but we have always been able to find a solution without outside interference.

This employee handbook represents the latest benefits and policies of our company.  It is designed to acquaint you with the Company, and to help you effectively and efficiently operate within the Company’s policies, by explaining the rules, regulations, and employment benefits of (company). 

These policies are not meant to explain every employment situation with the exception of at-will policies.  They will, however, serve as guidelines.  (company) may change any policy or procedure affecting it’s operations at any time with or without prior notice.  All changes will be distributed as soon as practical.  This handbook is not intended to be an employment contract nor is it intended to create any contractual rights or obligations or guarantees of future employment for anyone employed by (company).

(company) is an at-will employer as defined by various state and federal employment laws.  This policy is not meant to be harsh, but only to let you know that you have the right to quit your job at any time with or without reason, cause, or prior notice.  Likewise, (company) may dismiss you at any time with or without reason, cause, or notice.  No policy set forth in this handbook or elsewhere shall alter the at-will nature of the employment relationship.

No one at (company) can make any independent agreement that differs from the policies, benefits, and rules in this handbook except where such change is in writing and signed by the President of (company). This is the sole agreement on this subject between the Company and its employees, unless modified by a written document signed by the employee and the President/Owner of the Company.

This handbook is effective on December 1, 2000 and it supersedes any prior handbook, verbal or written policy, or any procedure that may be in conflict with the provisions of this handbook.

Each employee of our company is required to sign a receipt and acknowledgment for this handbook.  Your signature on that document indicates that you will take the time to read this handbook and follow the rules of our company.

By accepting employment with (company), it is understood that an employee accepts and continues his/her employment in accordance with either the written terms or conditions of employment expressed by management and as published in all employment policies and documents

 

 

Korean

 

같은 가족이 것을 환영합니다.

(회사명) 가족이 것을 환영합니다.여러분들은 (회사명)에서 같이 일하면서 슈퍼마켓

업계 전반에 많은 기여를 하게 것이고 개인적으로도 많은 보람을 느끼게 것입니다.

또한 회사 발전을 위해서 많은 노력을 주실 것을 당부 드립니다.여러분과 함께 하는

시간들이 회사와 여러분 자신들에게 상호 이익을 주고 보람으로 가득하길 바랍니다.

우리회사의 임직원 선배 직원 모두는 여러분 개개인이 바로 우리회사의 가장 소중한

자산이라고 생각하고 있습니다 . (회사명 ) 발전과 이윤 창출은 대부분 조직에 대한

여러분의 개인적인 헌신에 의해서 결정됩니다 . 이러한 믿음을 실현하기 위해서 우리 모두는

직원에 대한 복지에 힘쓰고 있고 개개인에게 따뜻한 관심을 유지하고 있습니다 .

여러분은 수년동안 산업계에서 두드러진 명성을 축적해온 기업에 입사했다는 사실을

자랑스럽게 생각할 것입니다 .

저희들은 정당한 임금과 보수 ,우수한 작업 환경 , 공정한 처우에 대한 가치를 소중하게

생각하고 있습니다 . 또한 그와 동일하게 모든 직원들과 우리와 함께 일하는 모든 사람들이

자신의 직업에서 성취의 기쁨과 자부심을 얻을 있도록 공평한 기회와 환경을 제공하는

것도 중요한 요소로 생각하고 있습니다 .

그리고 필요할 3 자를 통해서 직원들에게 대화를 하거나 계약을 하지 않고 직접

대면하는 것을 원칙으로 하고 있습니다 . 이것은 내부적으로 전혀 문제가 없다는 것을

의미하는 것이 아니라 외부와의 접촉 없이 최선의 해결방안을 언제나 찾을 있다는 것을

의미하는 것입니다 .

직원 핸드북은 우리 회사에 대한 최신 정보와 회사 방침을 담고 있습니다 . 핸드북은

여러분들을 회사에 보다 익숙하게 적응하도록 하는 목적을 가지고 있고 회사의 규칙 , 규정 ,

고용 권리 등에 대해서 설명함으로써 회사 내에서 효율적으로 업무를 수행하도록 도와 주는

것을 목표로 하고 있습니다 .

여기에 제시된 방침들은 임의적인 회사 방침들에 대한 예외와 함께 모든 고용 상황에 대한

설명을 하려고 의도된 것은 아니고 하나의 가이드라인으로서의 기능을 하도록 것입니다 .

(회사명 )에서는 언제라도 사전 예고 없이 업무에 영향을 주는 특정 방침이나 절차를 변경할

있습니다 . 핸드북은 직원에 대한 계약이나 계약에 따른 권리나 의무가 아닐 뿐만

아니라 현재에 (회사명 ) 고용된 직원이 미래에 계속 고용 상태가 유지되리라고

보증하려는 의도로 작성된 것도 아닙니다 .

(회사명 ) 여러 연방 고용법 또는 고용법에서 정의된 임의적인 고용주체를 의미합니다 .

여기에 제시된 기본 방침들은 엄격하게 적용하기 위한 것이 아니라 여러분들이 특정 이유 ,

원인 , 사전 공지의 유무에 관련없이 언제라도 직장을 그만 있다는 것을 의미합니다 .

핸드북이나 다른 곳에 제시된 어떤 방침들도 고용 관계의 임의적인 성질을 바꿀 수는

없습니다 .

(회사명 ) 대표에 의한 서명이 포함된 문서에 명시된 경우를 제외하고는 (회사명 ) 어떤

사람도 핸드북에 명시된 정책 , 권리 , 규칙과는 다른 독립적인 승인을 없습니다 .

이것은 피고용인과 회사 대표 /소유자의 서명이 포함된 문서에 명시된 경우를 제외하고는

문제에 대해 회사와 피고용인 간에 합의된 유일한 합의 내용입니다 .

핸드북은 2000 12 1 일부터 유효하며 이전의 모든 핸드북 , 구두 또는 문서상의 방침

또는 현재 핸드북의 내용과 상반되는 모든 절차에 대해 우선합니다 .

모든 직원들은 핸드북을 받았고 내용에 동의한다는 것을 알리기 위해 서명을 해야

합니다 . 문서에 서명함으로써 여러분들은 핸드북을 읽기 위해 적절한 시간을

투자했으며 회사의 규칙을 준수할 것에 동의하는 것으로 간주됩니다 .

(회사명 ) 고용 조건에 동의함으로써 해당 직원은 관리부서에 의해 작성된 계약 내용이나

조건 그리고 모든 고용 정책과 문서들에 명시된 내용에 적합하게 자신의 고용을 인정하고

지속함에 동의하는 것으로 간주됩니다 .

 

English

This product is designed to playback discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

 

Polish

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD). W ostatnim czasie na rynku pojawiły się wydane przez kilka firm fonograficznych dyski z nagraniami muzycznymi zakodowanymi z zastosowaniem technologii ochrony praw autorskich. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wśród tych dysków znajdują się również takie, które nie są zgodne ze standardem CD i w związku z tym mogą nie być odtwarzane przez niniejsze urządzenie.

 

English

This product is designed to playback discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

 

Portuguese

Este produto foi concebido para reproduzir discos que se encontram em conformidade com a norma de Discos Compactos (CD). Actualmente, algumas empresas discográficas comercializam vários discos de música codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor. Tenha em atenção que de entre estes discos, existem alguns discos que não se encontram em conformidade com a norma de CD e que poderão não ser reproduzidos por este aparelho

 

English

This product is designed to playback discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product

Russian

  Это изделие предназначено для воспроизведения дисков, соответствующих стандарту компакт дисков – Compact Disc (CD).  В последнее время некоторые записывающие компании выпускают на рынок различные музыкальные диски, закодированные с помощью технологии по защите авторских прав  Пожалуйста, обратите внимание, что среди них есть некоторые диски, которые не соответствуют стандарту CD и не подлежат воспроизведению на данном изделии.

 

English

This service manual is intended for authorized Suzuki dealers and qualified service technicians only. Inexperienced technicians or technicians without the proper tools and equipment may not be able to properly perform the services described in this manual.

 

Spanish:

Este manual de servicio está destinado únicamente a los concesionarios autorizados y técnicos de servicio cualificados de Suzuki. Los técnicos inexpertos o sin las herramientas y los equipos adecuados pueden no ser capaces de llevar a cabo correctamente los servicios explicados en este manual.

 

English

 

This product is designed to playback discs that conform to the Compact Disc (CD) standard. Recently, various music discs encoded with copyright protection technologies are marketed by some record companies. Please be aware that among those discs, there are some that do not conform to the CD standard and may not be playable by this product.

Swedish:

 

Den här produkten är avsedd för uppspelning av skivor som överensstämmer med standard för Compact Disc (CD).  På sista tiden har många musikskivor som kodats med metoder för upphovsrättsskydd har marknadsförts av några skivbolag.  Var medveten om att.  Bland dessa skivor finns några som inte överensstämmer med CD-standard och kanske inte går att spela på den här produkten.

 

English

 

Alcoa in the Philippines

 

Since the 2000 opening of the Alcoa Closure Systems International facility in Manila, Alcoa has been meeting the growing needs of the country's packaging and consumer goods market. Our locally produced plastic closures for the beverage industry are used throughout the Philippines and are also exported to customers around the world.  By combining this local presence with our global resources, we provide our Philippine customers with leading-edge technology, expertise and integrated solutions for a wide range of products.

 

Tagalog

 

Alcoa sa Pilipinas

 

Mula nong dalawangpung libo (2000), sa pagbubukas ng mga kagamitan ng Alcoa Closure Systems International sa Maynila, ang Alcoa ay binibigay ang malakihang pangangailangan ng bansa sa paghuhulma at ng mga mamimili nito sa pangkalakalan. Ang aming gawang-lokal ng mga plastikong takip para sa inuming pangkabuhayan ay ginagamit sa buong Pilipinas kinakalakal palabas ng bansa para sa mga suki sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagbubuklod ng presensyang lokal sa aming pangdaigdigang pagkukunan, makakapaglaan kami sa aming mga Pilipinong suki ng numero-unong teknolohiya, kadalubhasaan kaisahang solusyon para sa malawakang saklaw ng mga produkto.

 

Finnish

Gillette Fusion -kampanjan ehdot ja säännöt

 

Lue nämä ehdot huolellisesti. Osallistuminen tähän kampanjaan on osoitus näiden ehtojen ja sääntöjen hyväksymisestä.

 

1.       Kaikki vähintään 18-vuotiaat Suomen kansalaiset voivat osallistua kilpailuun lukuun ottamatta kampanjan järjestäjän ja sen kumppanien henkilöstöä ja heidän perheenjäseniään sekä muita ammattinsa vuoksi kampanjan kanssa tekemisiin joutuvia henkilöitä.

 

2.       Voit osallistua kampanjaan vastaamalla viikoittaiseen urheiluaiheiseen kyselyyn ja Gilletteen liittyviin kysymyksiin osoitteessa www.gillettefusion.fi (sivusto) sekä syöttämällä tietosi asianomaisiin kenttiin. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Vastaamalla kyselyyn osallistut automaattisesti jäljempänä kuvattujen palkintojen arvontaan. Seuraavat palkinnot arvotaan seuraavina päivinä.

 

 

Kuukausipalkinnot (tammi-kesäkuu)

·                 Yksi X-Box 360 Core Pack (arvo noin 300 euroa). Voit kilpailla näistä palkinnoista osallistumalla kunkin kuukauden viimeiseen päivään mennessä vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana (tammi-kesäkuussa 2006). Nämä palkinnot arvotaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Tekniset tiedot: 4 langatonta ohjainta, Ethernet-liitäntä, 802.11a, 802.11b ja 802.11g, monikanavaisen surround-äänen lähtö, 4 langatonta peliohjainta, 3 USB 2.0 -väylää, 2 muistipaikkaa, RAM-muistia 512 Mt, lisävarusteena irrotettava 20 Gt:n kiintolevy.

·                 Kaksi Sony PSP -konsolia (arvo noin 200 euroa kappaleelta). Voit kilpailla näistä palkinnoista osallistumalla kunkin kuukauden viimeiseen päivään mennessä vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana (tammi-kesäkuussa 2006). Nämä palkinnot arvotaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Tekniset tiedot: 4l3 tuuman, 16:9-laajakuva-TFT-LCD-värinäyttö (480 x 272 kuvapistettä), sisäiset kaiuttimet, kuulokeliitäntä, USB-yhteensopiva, langaton lähiverkkoyhteys Internetiin ja verkkopelaamiseen langattoman lähiverkon avulla.

Kuukausipalkinnot (heinä-joulukuu)

·                 Yksi Bose Sound Dock (arvo noin 350 euroa). Voit kilpailla näistä palkinnoista osallistumalla kunkin kuukauden viimeiseen päivään mennessä vuoden 2006 jälkimmäisen puoliskon aikana (heinä-joulukuussa 2006). Nämä palkinnot arvotaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Tekniset tiedot: digitaalinen SoundDock™-musiikkijärjestelmä: kaukosäädin, virtajohto, virransyöttöpakkaus. Mitat: 16,9 x 30,3 x 16.5 cm, telakointiasema.

·                 Kaksi Panasonic Lumix -digitaaliakameraa (arvo noin 250 euroa kappaleelta). Voit kilpailla näistä palkinnoista osallistumalla kunkin kuukauden viimeiseen päivään mennessä vuoden 2006 jälkimmäisen puoliskon aikana (heinä-joulukuussa 2006). Nämä palkinnot arvotaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Tekniset tiedot: 6 megapikseliä, 2,5 tuuman LCD-näyttö, optinen zoom, digitaalinen 4x MI-zoom, SD-muistikorttityyppi, automaattitarkennus, sisäinen salamavalo, videokuvan tallennus, USB-liitäntä.

 

Voit lisätä voittamisen mahdollisuuksia palaamalla koska tahansa www.gillettefusion.fi-sivustoon ja osallistumalla uusiin kyselyihin. Saat jokaisesta oikein vastaamastasi kysymyksestä 100 pistettä ja lisämahdollisuuden arvonnassa. Jos esimerkiksi saat 500 pistettä, osallistut jäljellä oleviin arvontoihin viisi kertaa.

 

3.       Voittajat arvotaan osallistuneiden joukosta aiempana kohdassa 2 ilmoitettuina päivämäärinä.  Ilmoitamme voittajille sähköpostitse. Palkinto lähetetään antamaasi osoitteeseen. Voittajat saavat palkintonsa 30 päivän kuluessa kohdassa 2 ilmoitetuista päivämääristä. Kaikki voittajat julkistetaan www.gillettefusion.fi-sivustossa.

 

4.                 Kampanjan järjestäjä varaa oikeuden hylätä epätäydelliset tai virheelliset kilpailuvastaukset. Järjestäjä ei vastaa tiedonsiirron aikana kadonneista, viivästyneistä, vääriin kohteisiin päätyneistä tai toimittamattomista vastauksista. Todiste lähettämisestä ei merkitse, että vastaus olisi otettu vastaan. Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa järjestelmävirheistä, verkkovirheistä, sivuston kaatumisesta, järjestelmässä olevista hakkereista tai tietokoneongelmista. Kampanjan järjestäjä varaa oikeuden hylätä osallistujan, jos kampanjan järjestäjällä on syytä olettaa, että osallistuja on rikkonut jotakin tämän kilpailun ehtoa. Henkilöt, joita järjestäjä epäilee huijauksesta tai epärehellisestä tai vilpillisestä toiminnasta, suljetaan kampanjan ulkopuolelle.

 

 

5.       Palkinnot on määritetty, eikä niitä voi palauttaa, myydä tai vaihtaa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Jos kampanjan järjestäjä itsestään riippumattomista syistä ei pysty toimittamaan mainittuja palkintoja, kampanjan järjestäjä varaa oikeuden myöntää arvoltaan yhtä suuri tai suurempi korvaava palkinto oman harkintansa mukaan.

 

 

6.       15. Kaikkia tähän kampanjaan osallistumisen aikana kerättyjä henkilötietoja säilytetään www.gillettefusion.fi-sivustossa määritetyn tietosuojapolitiikan mukaisesti.

 

7.       14. Voittajia voidaan vaatia osallistumaan palkinnon saamisesta aiheutuvaan julkisuuteen. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat hyväksyvät, että heitä voidaan käyttää julkisuudessa ilman erillistä suostumusta tai maksua. Tällainen julkisuus voi kattaa esimerkiksi, voittajan nimen, kuvan, äänen, valokuvat tai videoaineiston, kaikki kampanjaan ja/tai palkintoon liittyvät lausunnot sekä kaikki elämäkerrallinen tieto, jota voittajat antavat palkinnon vuoksi. Osallistujat hyväksyvät, että kampanjan järjestäjä voi käyttää kaikkea tällaista materiaalia missä tahansa mediamuodossa kampanjan järjestäjän oman harkinnan mukaan.

 

8.       Kampanjan järjestäjä ei ole lain sallimissa rajoissa vastuussa minkään palkinnon voittajille mistään minkä tahansa aiheuttamasta tappiosta tai vahingosta, joka syntyy sopimuksesta, oikeudenloukkauksesta tai lakisääteisestä velvollisuudesta tai tästä kampanjasta ja/tai palkinnoista tai niiden yhteydessä. Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa voittajille viivästyksissä näiden ehtojen mukaisten velvollisuuksien suorittamisessa tai epäonnistumisesta niiden suorittamisessa osittain tai kokonaan, jos viivästyminen tai epäonnistuminen johtuu siitä riippumattomista olosuhteista. Voittajat ovat yksin vastuussa kaikista tällaisten tapahtumien aiheuttamista lisäkustannuksista.

 

9.       Jos jokin näiden ehtojen määräys todetaan mitättömäksi jossakin toimivaltaisessa tuomioistuimessa, loput määräykset ovat tästä huolimatta edelleen täysin lainvoimaisia.

 

10.     Kaikki tämän kampanjan aiheuttamat erimielisyydet ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Mahdollinen oikeudenkäynti tapahtuu suomalaisessa tuomioistuimessa.

 

 

English

 

Gillette Fusion Campaign’s Terms and Conditions

 

Read these terms carefully. Participation in this campaign indicates the acceptance of these terms and conditions.

 

1.       All Finnish citizens at least 18 years of age may participate in the competition  except the campaign organizer’s and its partners’ employees and their family members and others connected to the campaign through their profession.

 

 

2.       You may participate in the campaign by answering a weekly sports-related survey and questions pertaining to Gillette www.gillettefusion.fi (web pages) and by entering your information into the appropriate fields. Participation does not necessitate buying. By answering the survey, you are automatically entered into the drawing for the prizes described below. The following prizes will be drawn during the times indicated.

 

 

Monthly prizes (Januaruy-June)

·                 One X-Box 360 Core Pack (worth approx. 300 euros). You may compete for these prizes by participating by the last day of each month during the first half of 2006 (January-June 2006). These prizes will be drawn on the first day of the following month. Technical information: 4 wireless controls, Ethernet port, 802.11a, 802.11b and 802.11g, multi-channel surround sound, 4 wireless controllers, 3 USB 2.0 ports, 2 memory units, RAM 512 MB, additional feature detachable 20 GB hard drive.

 

·                 Two Sony PSP consoles (each worth approx. 200 euros). You may compete for these prizes by participating by the last day of each month during the first half of 2006 (January-June 2006). These prizes will be drawn on the first day of the following month. Technical information: 4.3 inch, 16:9 widescreen TFT LCD color display (480 x 272 pixels), internal speakers, headphone port, USB compatible, wireless LAN providing connectivity to the Internet and to wireless playing at home

 

Monthly prizes (July-December)

·                 One Bose Sound Dock (worth approx. 350 euros). You may compete for these prizes by participating by the last day of each month during the second half of 2006 (July-December). These prizes will be drawn on the first day of the following month. Technical information: digital SoundDock™ music system: remote control, power cord, power pack. Measurements: 16,9 x 30,3 x 16.5 cm, docking station.

·                 Two Panasonic Lumix digital cameras (each worth approx. 250 euros). You may compete for these prizes by participating by the last day of each month during the second half of 2006 (July-December). These prizes will be drawn on the first day of the following month. Technical information: 6 megapixels, 2.5 inch LCD display, optical zoom, digital 4x MI zoom, SD memory card, automatic review, internal flash, video capture, USB port.

 

 

You may increase your chances of winning by returning at any time to the www.gillettefusion.fi website and participating in new surveys. For each question that you answer correctly you get 100 points and an additional chance in the drawing. For example, if you get 500 points, you will participate five times in the remaining drawings.

 

3.       The winners will be drawn from among the participants on the dates indicated earlier in section 2. We will notify the winners by email. The prize will be sent to the address provided by you. The winners will receive their prizes within 30 days of the dates indicated in section 2. All winners will be published on the www.gillettefusion.fi website.

 

 

4.       The campaign’s organizer reserves the right to disqualify incomplete or erroneous answers to the competition. The organizer is not responsible for lost or late answers, answers that ended in the wrong places or answers that were not delivered during data transmission. Proof of sending does not mean that the answer was received. The campaign’s organizer is not responsible for system errors, network errors, the website going down, hackers inside the system or computer problems. The campaign’s organizer reserves the right to disqualify the participant if the campaign’s organizer has reason to believe that that participant has broken some rule of the competition. Persons that the organizer suspects of cheating or of dishonest or deceitful activities will be barred from the campaign.

 

5.       The prizes have been specified, and they cannot be returned, sold or exchanged. A prize cannot be exchanged into money. If the campaign’s organizer due to reasons beyond his control cannot deliver the said prizes, the campaign’s organizer reserves the right to grant a compensatory prize of equal or greater value at his own discretion.

 

6.       15. All personal information collected during the participation in this campaign will be stored according to the data protection policy specified on the www.gillettefusion.fi web pages.

 

7.       14. The winners may be required to participate in any publicity arising from securing a prize. By participating in this campaign, the participants accept that they may be used in public without a separate agreement or fee. This type of publicity may include, for example, the winner’s name, picture, voice, photos or video material, all statements related to the campaign and/or the prize, and all biographical information given by the participants in relation to the prize. The participants accept that the campaign’s organizer may use all this type of material in whatever media form at the discretion of the campaign’s organizer.

 

8.       The campaign’s organizer is not responsible within legal boundaries to the winners of any prize for any loss or harm arising from an agreement, infringement of rights, statutory responsibility or this campaign and/or the prizes or in relation to them. The campaign’s organizer is not responsible to the winners in delays in executing the responsibilities in these terms or the failure to execute them partly or in whole if the delay or failure is caused by circumstances beyond his control. The winners are solely responsible for extra expenses caused by these types of activities.

 

 

9.       If any provision of these terms is found to be void in any authorized court of law, the rest of the provisions are regardless still fully enforceable by law.

  

10.     All disagreements caused by this campaign will be decided according to Finnish law. Any possible trial will take place in a Finnish court of law.

 

 

French

 

Après 10 mois de thérapie et de rémission, il y avait un début de rechute avec de nouvelles efflorescences dans la région inguinale, scrotale et abdominale. Pendant cette période l’administration d’antifractions a été augmentée à 1 ampoule SC par semaine (12 semaines = 2 x les 6 antifractions des paramètres LP correspondants à droite dans la courbe par ordre consécutif du bilan), suivi d’un rétablissement clinique dans le mois. Depuis lors (mars 1995) la rémission est permanente jusqu’à aujourd’hui (mars 1997).

English

 

After 10 months of therapy and remission, a relapse began to manifest itself, with new eruptions in the inguinal, scrotal and abdominal areas.  During this period, the administration of antifractions was increased to 1 ampoule SC per week (12 weeks = 2 x the 6 corresponding LP-parameter antifractions on the right in the curve, in consecutive check-up order), followed by clinical recovery during the month.  Since then (March 1995), the remission has been permanent, up to the present. (March 1997)

 

Italian

 

Tramite pannello operatore, impostare la soglia, che consiste nel valore di temperatura (rilevato nel bacino dell’acqua della torre), al di sopra del quale, verrà automaticamente azionato il sistema di raffreddamento a ventola posto sulla torre di condizionamento se ne sussistono le condizioni.
La ventola di raffreddamento dell’acqua si avvierà a condizione che la pompa del circuito sia in funzione.
Quest’ultima condizione è presente per evitare che la ventola si avvii inutilmente ad impianto fermo.
Esempio:
temperatura sabbia < di 25° C° (< di S1TR1) e temperatura acqua “nel bacino” > 30° C° (> di S2TR2).
Una condizione del genere starebbe a significare che la sabbia è fredda e la pompa di circolazione é ferma.
L’acqua nel bacino potrebbe essersi riscaldata per una ragione qualsiasi quale esposizione al sole della torre, ma il funzionamento della ventola sarebbe inutile perché, essendo ferma la pompa di circolazione, avrebbe effetto solo sulla temperatura dell’acqua contenuta nel bacino ma non porterebbe nessun giovamento al raffreddamento della sabbia.

 

English

 

By means of the operating panel, set the threshold that establishes the temperature (measured in the tower's water tank) above which the fan-cooling system located in the conditioning tower will be automatically activated if required by existing conditions.
The water-cooling fan will start up when the circuit pump is operating.
This latter condition avoids the fan starting up unnecessarily when the installation is not in operation.
Example: sand temperature < 25°C (< S1TR1) and "tank" water temperature > 30°C (> S2TR2).
A condition of this kind would indicate that the sand is cold and that the circulation pump is turned off.
There are many factors that could cause the tank water to heat up (such as the tower being exposed to sunlight) but fan operation would be unnecessary since, given that the circulation pump is turned off, the fan would have a cooling effect only on the water in the tank and not on the sand.

German (medical)

Sehr verehrter Kunde,

 

unter dem Motto „Stopp’ den Rückenschmerz“ legt ArthroCare  gerade eine PR Patientenkampagne auf, um die Vorteile der Behandlung von Bandscheibenvorfällen im Hals- und Nackenbereich sowie der Lendenwirbelsäule  durch die Nucleoplasty weithin zu verbreiten. Hierzu entstand eine eigene Homepage (www.stopp-rueckenschmerz.com), eine Patientenbroschüre, Dauerlutscher, Poster etc…… Daraus resultierend kann es vorkommen, dass Patienten bei Ihnen anrufen, um Informationen zu erfragen.

 

Damit die Kampagne erfolgreich verläuft, benötigen wir Ihre Kooperation in der Beantwortung verschiedener Fragen, die eventuell von Patienten gestellt werden könnten. Nachstehende Info soll Ihnen helfen, diese zu beantworten. Falls sie noch Fragen haben sollten, so wenden Sie sich bitte an uns.

 

 

Was ist die Nucleoplasty?

 

Die Nucleoplasty ist ein minimal-invasives Verfahren zur Behandlung von entweder Hals-/Nacken- oder Rückenschmerzen, die durch einen Bandscheibenvorfall hervorgerufen sind. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass der äußere Faserring intakt ist. Das Verfahren wird perkutan, d.h. durch die Haut mit Hilfe dünner Nadeln durchgeführt. Eine spezielle Sonde oder Nucleoplasty-Elektrode wird durch die Nadel in den Wirbelkörper eingeführt, um so etwas Material des Wirbelsäulenkernes (Nukleus) zu entfernen, um somit die Schmerzsymptome zu beheben.

 

 Wird das Verfahren unter lokaler oder allgemeiner Narkose durchgeführt?

 

Normalerweise wird die Nucleoplasty unter Lokalanästhesie, ambulant oder stationär durchgeführt. Natürlich ist die Art der Narkose abhängig von der Empfehlung des behandelnden Arztes.

 

 

Ist die Nucleoplasty ein schmerzhaftes Verfahren?

 

Ein leichter Druckschmerz beim Einführen der Nadel kann vorkommen, aber Schmerzen bei der Durchführung der Nucleoplasty sind selten beobachtet worden.

 

 Ist die Nucleoplasty ein sicheres Verfahren oder gibt es Nebenwirkungen?

 

Die Nucleoplasty ist ein sehr sicheres Verfahren. Wie jedoch bei jedem chirurgischen Eingriff gibt es Risiken und Komplikationen. Der behandelnde Arzt wird die Patienten hierüber informieren.

  

Wie lange dauert der Eingriff?

 

Die Dauer des Eingriffs beträgt etwa zwischen 10 und 30 Minuten.

 

Wie läuft die Rehabilitation ab und wann kann der Patient wieder arbeiten?

 

Die Zeit bis zur Arbeitsfähigkeit ist abhängig vom Beruf der Patienten. Handwerker oder Patienten, die schwere Lasten tragen müssen, benötigen in der Regel etwas längere Rekonvaleszenzzeiten als zum Beispiel Arbeitskräfte im Büro. Da der Eingriff perkutan erfolgt, ist die Arbeitsfähigkeit innerhalb weniger Tage wieder hergestellt.

 

Wann kann der Patient durch die Nucleoplasty behandelt werden?

 

Die Nucleoplasty ist als operatives Verfahren für diejenigen Patienten geeignet, bei denen eine konservative Behandlung fehlgeschlagen ist. Folgende Kriterien sollten auf die Patienten zutreffen:

 

  • Durch MRT, CT, Diskographie etc. belegter Bandscheibenvorfall mit intaktem Faserring
  • Fehlgeschlagene konservative Behandlung (z.B. Physiotherapie, fehlgeschlagene Cortison-Injektionen, medikamentöse Behandlung)
  • Keine degenerierte Bandscheibe oder sequestrierte Bandscheibe

 

  

Wieviele Eingriffe hat Dr. xxxx durchgeführt?

 

Bitte weisen Sie darauf hin, dass Dr. xxxx unser das ArthroCare Trainingsprogramm erfolgreich durchlaufen hat. Bezüglich der Anzahl der Eingriffe sollte der Patient Dr. xxxx selbst fragen.

 

 Wieviele Eingriffe wurden bereits in Deutschland durchgeführt?

 

In Deutschland wurden mehr als 6.000 Nucleoplastien durchgeführt. Weltweit sind es mehr als 60.000.

 

 

Wie erfolgreich ist das Verfahren?

 

Die genaue Erfolgsquote ist abhängig von der genauen Pathologie. Viele wissenschaftliche Veröffentlichungen sprechen von Erfolgsquoten zwischen 70-80% bei Patienten, die stärkere Bein- als Rückenschmerzen aufweisen. Diese Quote wird von den meisten Ärzten als exzellente Quote bewertet.

 

  

Müssen die Patienten eine Klinik zur Untersuchung aufsuchen?

 

Da es unterschiedliche Ursachen für Hals-Nacken-/ Rückenschmerzen gibt, ist es empfehlenswert, sich zuvor eingehend untersuchen zu lassen.

 

 Muss der Patient für die Behandlung bezahlen?

 

Als stationäres Verfahren ist die Nucleoplasty kostenfrei.  Soll ein ambulanter Eingriff vorgenommen werden, so wird dieser in der Regel in z.Zt. 5 Bundesländern erstattet (Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern). Es empfiehlt sich jedoch, auch für Patienten aus anderen Bundesländern, eine Anfrage bei ihrer Krankenkasse zu starten, da es viele Einzelfälle gibt, bei denen das Verfahren individuell genehmigt wurde.

 

 

English

Dear customer,

 

Right now ArthroCare presents a PR patient campaign under the “Stop the back pain” slogan, in order to communicate the advantages of nucleoplasty treatment of vertebral disk displacements in the neck and nape areas, as well as the lumber spine. To this end the www.stopp-rueckenschmerz.com homepage, a brochure for patients, lollipops, posters etc. have been produced. As a result it may occur that patients call you to request information.

 

 

For the campaign to develop successfully, we need your co-operation in responding to the various questions that could possibly be posed by patients. The following info should help you to come up with the answers. Should they have further questions you may then refer them to us.

 

 

 What is the Nucleoplasty?

 

Nucleoplasty is a minimally invasive procedure for the treatment of either neck/nape or back pain caused by a vertebral disk displacement. It is important to ensure that the outside annulus fibrosus is intact. The procedure is carried out percutaneously, i.e. through the skin using thin needles. A special probe or nucleoplasty electrode is inserted through a needle into the vertebra, in order to remove some of the spinal column nucleus so as to relieve the pain symptoms.

 

 

 Is the procedure carried out under local or general anaesthesia?

 

Normally nucleoplasty is carried out under local anaesthesia, under ambulatory or stationary conditions. Naturally, the type of anaesthesia depends on the recommendation of the treating physician.

 

 

Is nucleoplasty a painful procedure?

 

Light pressure may be felt during the introduction of the needle, but pain during nucleoplasty has been rarely observed.

 

 Is nucleoplasty a safe procedure or does it lead to side effects?

 

Nucleoplasty is a very safe procedure. However, as with every surgical intervention, there may be risks and complications. The treating physician should inform the patient about that.

  

 

How long does the intervention last?

 

The intervention lasts approximately between 10 and 30 minutes.

 

What happens during the recovery and when can the patient return to work?

 

The time till the ability to work is regained depends on the patient’s occupation. Craftsmen or patients who must carry heavy loads usually need somewhat longer convalescence times than, for example, office workers. Since the intervention takes place percutaneously the ability to work is regained within a few days.

 

When can a patient be treated using nucleoplasty?

 

Nucleoplasty is suitable as a surgical procedure for patients, for whom conservative treatment had failed. The patients should meet the following criteria:

 

 

  • Vertebral disk displacement with intact annulus fibrosus is determined using MRT, CT, Discography, etc.
  • Failure of conservative treatment (e.g. Physiotherapy, failure of Cortisone injections,  treatment with medicaments)
  • The vertebral disks are not degenerated or sequestered

 

  How many interventions has Dr. xxxx performed?

 

Please, point out that Dr. xxxx has successfully accomplished our ArthroCare training program. Concerning the number of interventions the patient should ask Dr. xxxx himself.

 

  

How many interventions have already been accomplished in Germany?

 

In Germany more than 6,000 nucleoplasties have been performed. Worldwide there have been over 60,000.

  

 

How successful is the procedure?

 

The exact success ratio depends on the exact pathology. Many scientific publications mention success ratios between 70-80% for patients, who experience stronger leg than back pain. This ratio is evaluated by most doctors as excellent.

  

 

 

Do the patients have to visit a hospital for an examination?

 

Since there are different causes for neck nape/back pain, it is recommended to pass a detailed examination beforehand.

 

  Does the patient have to pay for the treatment?

 

As a stationary procedure nucleoplasty is free.  If an ambulatory intervention has to be carried out, at the moment this is usually refunded in 5 Lands of the Federal Republic (Bremen, Mecklenburg-Western Pomerania, North Rhine-Westphalia, Baden-Wuerttemberg and Bavaria). It is advisable, however, for patients from other Lands of the Federal Republic to inquire with their health insurance company, since there are many individual cases where the procedure had been approved on a case-by-case basis.

 

 

Hungarian (legal)

 

Klinikai vizsgálatról szóló megállapodás

 

 

MIVEL a Megbízó és a Vizsgáló klinikai vizsgálatról szóló megállapodást kívánnak kötni egymással, amelyben a Vizsgáló vállalja, hogy a ofatumumab nevű gyógyászati készítménnyel (a továbbiakban "Gyógyászati Készítmény") a jelen Megállapodás 1. sz. mellékletét képező „Egy nyílt, nemzetközi, multicentrikus, II. fázisú, az ofatumumab, egy teljesen humán monoklonális anti-CD20 ellenanyag klinikai vizsgálatának meghosszabbítása, mely a hosszú távú hatásosságot és biztonságosságot vizsgálja felnőtt aktív rheumatoid arthritises betegekben, akik korábban ofatumumab vagy placebo kezelést kaptak a Hx-CD20-403 klinikai vizsgálatban” című Vizsgálati Terv (a továbbiakban "Vizsgálati Terv") alapján a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumban (a továbbiakban "Intézmény") lefolytat és teljesít klinikai vizsgálati és gyógyszerészi szolgáltatásokat (a továbbiakban "Vizsgálat", gyógyszerészi szolgáltatások és a Vizsgálat a továbbiakban "Szolgáltatások"); és

 

MIVEL a felek a fent hivatkozott Vizsgálati Tervben foglaltak szerint Vizsgálati Alanyokat (a továbbiakban "Vizsgálati Alanyok") kívánnak bevonni a Vizsgálatba.

 

 MINDEZEKRE TEKINTETTEL a felek a következőkben állapodtak meg:

 

 

English

 

Clinical trial agreement

 

 

WHEREAS the Client and the Investigator intend to enter into a clinical trial agreement, by which Investigator undertakes to conduct the clinical trial (hereinafter referred to as “Trial”) and pharmaceutical services (hereinafter referred to as “Services”) of the ofatumumab pharmaceutical drug (hereinafter referred to as “Pharmaceutical Drug") on the grounds of the protocol “Extension of an open, international, multicentre, Phase 2 clinical trial for the study of a completely human monoclonal anti-CD20 antibody, which studies the long-term efficiency and safety in patients suffering from rheumatoid arthritis who were previously administered ofatumumab or placebo treatment in the Hx-CD20-403 clinical trial” (hereinafter referred to as “Protocol”). in the University of Debrecen Medical and Health Science Centre (hereinafter referred to as “Institution”); and

 

 

 

WHEREAS the parties intend to involve Patients (hereinafter referred to as “Study Subjects”) in the Trial according to the provisions of the abovementioned Protocol.

 

IN WITNESS OF THE ABOVE, the Parties reached the following agreement:

Lithuanian (recipes)

Balandėliai

Ingredientai:

4 porcijos:
8 dideli kopūsto lapai,
60g lašinukų, 1 svogūnas,
saldžioji paprika,
75g ryžių, ½ l sultinio,
200g mėsos faršo,
1 kiaušinis, druskos,
pipirų, ¼ a.š. mairūnų,
1v.š. saldiųjų paprikų miltelių.

Kaip gaminti?

Didelę kopūsto galvą pavirti apie 5min. Nulupti 8 lapus. Svogūną ir lašinukus susmulkinti ir pakepinti. Užpilti sultinio, suberti ryžius ir patroškinti 15min. Papriką supjaustyti kubeliais, įmaišyti į faršą, įberti prieskonių, įmušti kiaušinį, sudėti išbrinkusius ryžius su svogūnais ir lašinukais. Įdarą suvinioti į kopūstlapius. Balandėlius dėti į puodą, užpilti likusiu sultiniu ir troškinti uždengus.

Didžkukuliai (cepelinai)

15 žalių bulvių
5 virtos bulvės
Įdarui:
400-500 g jautienos mėsos
1 svogūnas
1/4 šaukšto taukų
maltų pipirų
druskos

Skustas ir nuplautas bulves sutarkuoti, per medžiagą nuspausti, pridėti virtų sugrūstų bulvių (apie 1/3 žalių bulvių kiekio), pagal skonį druskos ir viską suminkyti.
Imti po 70-80 g svorio tešlos gabalus, juos delnais išploti, ant vidurio uždėti įdaro, kraštus apjungti ir padaryti apvalainus kukulius.
Juos dėti po vieną į verdantį pasūdytą vandenį ir atsargiai pamaišant virti 25-30 minučių.
Išgriebtus iš vandens kukulius sudėti į pakaitintą pusdubenį ir užpilti su svogūnais spirgintais lašiniais ir grietine.
 

 

Kukuliams įdaras daromas iš žalios, virtos mėsos, lašinių, kepenų ar varškės.

Mėsos įdaras. Jautieną ar kiaulieną (žalią ar virtą) sumalti, pridėti taukuose paspirginto svogūno, maltų pipirų, druskos, jei reikia, truputį sultinio ir išmaišyti.

Lašinių įdaras. 150 g lašinių supjaustyti pailgais gabaliukais, pabarstyti pipirais, galima pridėti smulkiai kapoto rūkyto kumpio ar juodos duonos paspirgintų trupinių, išmaišyti ir įdaryti kukulius.

Varškės įdaras. 500 g varškės gerai ištrinti, įdėti, jei yra, 1 kiaušinį, truputį druskos, cukraus ir išmaišyti.
Su varškės įdaru kukuliai dažnai daromi apvalios suplotos formos.
Išvirtus kukulius galima užpilti tirpytu sviestu su grietine.


Kepti sumuštiniai su sūriu

Ingredientai:
12 riekių duonos
6 griežinėliai sūrio
Sviestas
4 kiaušiniai
1.5 puodelio pieno

Kaip gaminti?
Nulupkite pluteles nuo duonos ir užtepkite sviestu. Ant vienos riekelės dėkite sūrio ir uždenkite kita riekele. Sudėkite sumuštinius vienas šalia kito į kepimo indą. Suplakite kiaušinius su pienu. Užpilkite masę ant sumuštinių ir palaukite ~1 valandą. Kepkite orkaitėje ~30min 150 laipsnių temperatūroje. Galima tiekti su grybų padažu.

Liesas kugelis

Jums prireiks :  6 porcijoms paruošti reikia:
10 didelių bulvių;
¼ puodelio šaldyto kiaušinių produkto, atšildyto
½ puodelio lieso pieno;
1 nedidelio susmulkinto svogūno;
2 šaukštų aliejaus;
druskos ir pipirų pagal skonį.

Veiksmai :
Nulupkite ir smulkiai sutarkuokite bulves.
Susmulkintą svogūną pakepinkite aliejuje, kol pagels.
Svogūną, pašildytą liesą pieną ir likusius produktus sudėkite į sutarkuotų bulvių masę.
Gerai išmaišykite. Padenkite skardos paviršių riebalais, kad, kepant, kugelis nepriliptų. Supilkite masę į skardą ir kepkite 425oF temperatūroje 10 minučių.
Po to temperatūrą sumažinkite iki 350oF ir kepkite dar 45 minutes arba kol kugelio paviršius taps gražiai rusvas.
Galite valgyti su varške arba sumažinto riebumo grietine.
 

English

Balandėliai (cabbage rolls)

 

Ingredients:

4 servings:
8 large cabbage leaves,
60 grams of chopped smoked bacon, 1 onion,
1 capsicum (“sweet paprika”),
75 grams of rice, ½ litre of stock,
200 grams of minced meat,
1 egg, a pinch of salt and pepper,

¼ teaspoon of marjoram,
1 tablespoon of sweet paprika powder.

 

Directions:

Boil a large head of cabbage for about 5 minutes. Peel off about 8 leaves. Finely chop the onion and bacon and fry them up. Pour on some of the stock, sprinkle in the rice and simmer for 15 minutes. Dice the capsicum, mix it into the minced meat, sprinkle on the spices, add the egg, blend in the swollen rice and the fried onion and bacon. Spoon this mixture onto cabbage leaves and wrap them into rolls. Put the balandėliai (cabbage rolls) in a cooking pot, pour on the rest of the stock and bake with the lid on.

  

Didžkukuliai (‘zeppelins’)

 

15 raw potatoes,

5 boiled potatoes

For the filling:

400–500 grams of minced beef

1 onion

1/4 tablespoon of vegetable oil

ground pepper, salt

 

 

Grate the washed and peeled raw potatoes, then squeeze the grated mass in a cheesecloth (or cotton tea towel). Add mashed boiled potatoes (about 1/3 of the quantity of the grated raw potato), salt and pepper to taste, knead well.
Take lumps of about 70–80 grams of the mixture, flatten in your hands, place a small scoop of stuffing in the middle, smooth off the sides and make oval shaped dumplings.
Gently lower the dumplings one by one into boiling water that has had a pinch of salt added; gently move them around while boiling for 25–30 minutes.
Serve by removing the dumplings from the boiling water, placing them on warmed platters and garnishing with a sauce of fried smoked bacon pieces, onions and sour cream.


For dižkukuliai the filling may be made of raw or boiled meat, bacon, liver or cottage cheese.

Meat filling. Beef or pork (raw or boiled) to be minced and mixed with onion that has been fried in oil with ground pepper and salt added, and, if needed, a little stock.

Bacon filling. Chop 150 grams of smoked bacon into julienne strips, sprinkle with pepper, some finely chopped smoked ham may be added or some fried crumbs of dark rye, stir well.


Cottage cheese filling. Stir 500 grams of cottage cheese well to remove lumps, add an egg if desired, some salt and sugar, stir again.
When a cottage cheese filling is used the dižkukuliai may be made in a flattened oval shape.
When ready, they can be served with a sauce of melted butter and sour cream.

 

Baked cheese sandwich

 

Ingredients:

12 slices of bread

6 slices of cheese

butter

4 eggs

1½ cups of milk

 

 

Directions:

Butter the bread after removing the crusts from the slices. Lay a slice of cheese on six of the pieces of bread and cover each with another piece of bread. Put the six cheese sandwiches alongside each other in a baking dish. Beat the egg with some milk. Pour this mixture on the sandwiches and leave it for about one hour. Bake in the oven for about 30 minutes at a temperature of 150 °C. May be served with mushroom sauce.

 

 Lean kugelis

 

You will need (for 6 servings):

 10 large potatoes;
¼ cup of frozen egg product, thawed;
½ cup of skim milk;
1 medium size onion, finely chopped;
2 tablespoons of oil;
salt and pepper to taste.

 

Directions:

Peel and finely grate the potatoes.  
Fry the finely chopped onion in some oil until it is golden.
Put the onion, the warmed skim milk and the other ingredients into the grated potato mass.  
Mix well. Grease the baking pan so that the kugelis does not stick to it when baking. Pour the mass into the baking pan and bake it at a temperature of 425 °F for 10 minutes.
After that, lower the temperature to 350 °F and bake it for another 45 minutes or until the crust of the kugelis is a beautiful golden brown colour.
You can eat it with cottage cheese or reduced fat sour cream. 

 

Polish (technical)

Załącznik do pisma  NI/           / 2009

  

Specyfikacja Istotnych Warunków  Zamówienia

Wersja niepełna – wstępna

 

 

.

 

1.       Zamawiający

 

 

      2..     Opis zakresu zamówienia

 

            

              Zakup  ,dostawa , montaż i uruchomienie w siedzibie XXX zespołu maszyn i  osprzętu (linii)  do produkcji  oddzielnie pakowanych schłodzonych  plastrów sera  topionego  oraz pakowania ich w pakiety( paczki).

 

Parametry techniczne zakresu zamówienia:

 

2.1  Wejście surowca.

2.1.1 Opis procesu wytwarzania i dostarczania stopionej masy.

         Stopiona masa ( ser topiony) o temperaturze od 880C do 910C transportowana będzie wózkami o pojemności 90 kg. Podawanie masy z wózków do zbiornika maszyny produkującej plastry odbywać się będzie pompą. Wózki i pompa stanowią własność Zamawiającego.

2.1.2 Parametry stopionej masy podawanej do zbiornika maszyny produkującej ser w plastrach będącej początkiem zamawianego zespołu.

          ◊ zawartość tłuszczu :25% ( zawartość ta może wahać się w granicach od 22% do 27%)

          ◊ sucha masa : od 45% do 52% 

          ◊ temperatura  : od  830C do 860C

2.1.3  Zbiornik na wejściu zespołu powinien mieć pojemność (minimum. 200 litrów) umożliwiającą cykliczne dostarczanie stopionej masy. 

 

2.2  Wyjście finalnego produktu :  otwierane na zgrzewie wzdłużnym  pakiety jednostosowe ( jeden stos w  paczce) z  indywidualnie   zapakowanymi w folię plasterkami sera .

Ilość plastrów w stosie (paczce) : 8 sztuk , z opcją  +/- 1 szt.

Ciężar netto poszczególnego plastra :  17,5 g , z opcją  +/-  2,5 g

 

Temperatura plastrów w paczce : max 150C

 

Paczka oznakowana  informacją o miejscu otwierania ,datą przydatności do spożycia  oraz godziną i minutą produkcji.

 

Pojedynczy plaster oznakowany informacją o miejscu otwierania.

 

2.3  W skład zestawu standardowo powinno wchodzić wyposażenie umożliwiające :

2.3.1 w przypadku potrzeby produkcję paczek ,które będzie można zamknąć po uprzednim ich otwarciu i zerwaniu  zabezpieczenia nienaruszonego pakietu – zalecany system jednoetykietowy   

                     2.3.2 mierzenie pozostałości zawartości tlenu w paczce

                     2.3.3 wtryskiwanie do paczek gazu obojętnego lub mieszanki gazów                 

2.3.4 produkcję pakietów ( paczek) z dwoma stosami plastrów.

                     2.3.5 pracę zespołu w sposób ciągły przez trzy zmiany bez potrzeby jego zatrzymywania przy produkcji jednego asortymentu.

 

 

               2.4  Oczekuje się deklaracji mówiącej ,że po zainstalowaniu dodatkowego wyposażenia możliwa będzie produkcja paczek o różnej ilości plastrów w stosie ( od 5 do 20) i o różnym ciężarze plastrów ( od 13 do 30 g).

 

 

2.5  Wydajność.

2.5.1 Zagwarantowana wydajność efektywna całego zespołu : 90 pakietów/min.

          W pakiecie 8 plastrów o ciężarze jednostkowym netto 17,5 g.

          Ciężar netto pakietu 8x 17,5g = 140g

                     2.5.2 Wydajność zaoferowanego zespołu powinna się mieścić w granicach od 700 do 1000 plastrów/min dla plastrów o ciężarze od 17g do 20g.

                               Wymiary pojedynczych plastrów powinny mieścić się w granicach : szerokość od 84 do 88mm , długość od 84 do 86 mm .

                     2.5.3 Możliwość płynnej regulacji wydajności zespołu w przedziale od 30% do 100 %

 

2.6   Możliwość zintegrowania i synchronizacji pracy zespołu w zakresie technologii i układu   sterowania z pracą maszyny do topienia w sposób ciągły mieszanki surowcowej w parametrach UHT .

 

2.7  Powierzchnie zewnętrzne urządzeń przystosowane do mycia pianą z instalacji będącej w posiadaniu Zamawiającego.

   Mycie powierzchni wewnętrznych stykających się z produktem w systemie CIP

 

 

2.8   Konstrukcja zespołu ( bez urządzenia do produkcji wody lodowej) umożliwiająca jego   eksploatację ( zgodnie z obowiązującymi przepisami) w komorze  B segmentu 1 A Budynku Głównego Zespolonego bez potrzeby podwyższenia dachu.

 

         Urządzenie do produkcji wody lodowej umieszczone na zewnątrz komory na poziomie zerowym.

 

Różnica wysokości pomiędzy poziomem zerowym a posadzką komory B wynosi  4 m.

 

   Rzut komory  oraz jej  przekrój są załącznikami do zapytań ofertowych.

 

 

                        Dopuszczalna nośność  stropu na którym ma być eksploatowany zespół

                         ( ciężar  maszyn +   wsad surowcowy) wynosi 1000kg/m2.

 

 

                         Części stykające się z produktem mają być  wykonane z materiałów

         dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

 

 2.9  Oczekiwania w zakresie opisu :

2.9.1   Zestawienie maszyn  i innych elementów wraz z podaniem ich ceny , producenta i referencji

2.9.2   Podanie oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w pkt 2.8

  Wymagany  rysunek przedstawiający usytuowanie i połączenie poszczególnych elementów zespołu ( linii) , rzut i przekrój wysokościowy maszyn oraz rozstaw ich nóg z podaniem przewidywanego nacisku na strop z uwzględnieniem wsadu surowcowego.

 

2.9.3       Opis przebiegu procesu technologicznego całego zespołu  oraz podanie opisu zasady działania i danych charakterystycznych poszczególnych maszyn .

2.9.4       Specyfikacja materiałowa materiałów opakowaniowych t.j. folii owijającej pojedynczy plasterek sera , folii na paczki( pakiety) zbiorcze, zabezpieczenia nienaruszonego pakietu.

2.9.5    Podanie ilości osób ( z zaznaczeniem ich stanowisk na rysunku ) niezbędnych do obsługi zespołu

2.9.6   Opis procesu mycia powierzchni wewnętrznych I powierzchni zewnętrznych oraz wielkości zużywanych środków myjących.

 

 

2.9.7       Specyfikacją poboru czynników energetycznych t.j. nazwy czynników +  ich parametry + max zapotrzebowanie

2.9.8       Deklarowane zużycie  wody ( na cele chłodnicze) I energii elektrycznej   na tonę surowca.

2.9.9       Określenie minimalnych wymiarów otworu służącego do wprowadzenia maszyn na miejsce montażu przez dach.

 

 

               2.10    Dodatkowe wyjście umożliwiające podłączenie czujnika pomiaru temperatury    plastrów sera  do układu rejestracji I archiwizacji zapisów.

 

         2.11   Wyklucza się stosowanie maszyn wymagających mocowania ( kotwienia) do podłoża.

         2.12   Warunki dostawy : według formuły CPT   INCOTERMS 2000

2.13  W przypadku wybrania oferty i zawarcia umowy przy odbiorze zespołu wymagane będą:

2.13.1 Dokumentacja techniczno ruchowa poszczególnej maszyny wchodzącej w skład zespołu oraz certyfikat CE

2.13.2 Schematy wszelkich połączeń pomiędzy maszynami

2.13.3 Instrukcja obsługi sporządzona dla całego zespołu

2.13.4 Certyfikat na dopuszczenie danej maszyny do produkcji artykułów spożywczych

2.13.5 Dokumentacja   umożliwiająca odbiór maszyn przez Urząd Dozoru Technicznego – w przypadku gdy taki odbiór będzie wymagany.      

         2.14   W przypadku dokumentów ( wymienionych w SIWZ) sporządzonych w języku obcym ( innym niż polski) należy dostarczyć tłumaczenie danego dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego.   

 

English

Appendix to letter NI/           / 2009

  

Essential Project Requirements

Preliminary version – incomplete

 

 

.

 

   1.   Purchasing Party

 

 

2..      Project Description

 

 

The purchase, shipment, installation and initiation of operation at XXX headquarters of machinery and equipment (a line) for the production of individually-packaged, chilled slices of cheese, as well as their packaging in packs (packages).

 

Necessary equipment characteristics:

 

2.1 Input of raw material.

2.1.1 Description of the production process and input of the melted cheese mass.

         The melted mass (melted cheese) shall be transported at 880C to 910C by carts with a 90 kg capacity. A pump shall be used to introduce the mass into the slice production machine from the carts. The carts and pump shall become the property of the Purchasing Party.

2.1.2 Specifications for the melted cheese mass to be introduced to the container of the sliced cheese production machine (the beginning of the production line being ordered).

          ◊ fat content: 25% (fat content may vary from 22% to 27%)

          ◊ dry weight: from 45% to 52% 

          ◊ temperature:  from 830C to 860C

2.1.3 The container at the beginning of the production line should have enough capacity (a minimum of 200 liters) to allow the cyclical input of the melted cheese mass. 

 

2.2  Output of the final product:  Single-stack packages (one stack per package) openable   along a lengthwise seal, with slices of cheese individually packaged in wrapping.

Number of slices per stack (package): 8 slices, optionally +/- 1 slice.

Net weight per slice:  17.5g, optionally +/- 2.5g per slice.

 

 Temperature of the slices in the packaging: max 150C

 

The package shall be stamped with information on the place of opening, use-by date, as well as the hour and minute of production.

 

Each slice shall have the place of opening indicated on it.

 

2.3  The production line set should come with equipment that allows the following:

2.3.1 in case of need, the production of packaging that would be able to be closed after having been previously opened and having the protection of the intact packaged breached – a one-label system recommended   

                     2.3.2 measurement of remaining oxygen content in packaging

                     2.3.3 the injection of inert gas or gas mixtures

                     2.3.4 the production of packs (packaging) with two stacks of slices.

                     2.3.5 the production line to work constantly over three shifts without the need to come to a stop during the production of a single type of product.

 

 

               2.4 A declaration is expected stating that after the installation of additional equipment, it shall be possible to produce packs with varying amounts of slices per stack (from 5 to 20) and with varying slice weights (from 13g to 30g).

 

 

2.5  Capacity.

2.5.1 Guaranteed capacity of the entire production line: 90 packs/minute

with a pack containing 8 slices with a net weight of 17.5g each.

Pack net weight 8 x 17.5g = 140g

 2.5.2 The capacity of the offered production line should be from 700 to 1000 slices/min for slices weighing from 17g to 20g.

The dimensions of individual slices should fall within the bounds of: width from 84mm to 88mm, length from 84mm to 86mm.

 2.5.3       It shall be possible to variably adjust the capacity of the line from 30% to 100%

    

2.6   It shall be possible to integrate and synchronize the work of the production line in terms of technology and control system with the work of a continuous raw material melting machine with UHT parameters.

 

2.7  External surface equipment suitable for cleaning with foam, from a system that will be in the possession of the Purchasing Party.

Cleaning internal surfaces that are in contact with the product in the cleaning-in-place (CIP) system

 

2.8. A production line design (without ice water production equipment) that makes operation (compliant with relevant regulations) possible in chamber B segment 1 A of the Main Building, without the necessity of raising the roof.

 

 

         Equipment for the production of ice water located outside the chamber at level zero.

 

 The difference in height between level zero and the floor of chamber B is 4 m.

 

   The diagram of the chamber, including a diagram of its cross section, are included as appendices to the Invitation to Tender.

 

                         Floor load capacity of the production site:

                          1000 kg/m2 (maximum permissible combined weight of equipment and raw materials)

 

                      Parts which come in contact with the product are to be made of materials that have been approved for contact with food. 

 

 2.9. Information to be included in the description:

2.9.1 List of machines and other production components, including their cost, manufacturer and reference codes.

2.9.2 The submission of a statement on the fulfillment of requirements specified in clause 2.8

 A diagram is required showing the placement and connection of specific production line components, also required are a diagram and height-wise cross-section of the machines as well as the spacing of their legs with indication of the foreseen pressure on the floor, taking the weight of raw materials into account.

 

2.9.3 A description of the entire manufacturing process as well as the operation manuals of each machine, including their technical specifications.

 

2.9.4 Material specification of packaging materials, i.e. wrappers for individual slices of cheese, wrappers for collective packaging (packs) ensuring the package is kept intact.

 2.9.5   List of employees required for the operation of the production line and a diagram showing their placement.

2.9.6   Description of the cleaning process for internal product contact surfaces and for external surfaces, and the amount of cleaning products to be applied.

2.9.7 Energy use specifications, i.e. energy type, parameters and the maximum anticipated consumption 

2.9.8  Declared use of water (for cooling) and electrical energy per ton of raw material.

2.9.9  Minimum dimensions of the serving outlets for introducing main elements of the production system through the roof at the assembly site.

              

 

2.10    Additional port to connect cheese slice temperature monitor to the data recording and storage system.

 

         2.11    Machines requiring fastening to their support base shall not be used. 

 

         2.12 Provisions for shipment: CPT INCOTERMS 2000

2.13 If a bid is accepted and a contract is concluded, the following shall be demanded with delivery of the product line:

2.13.1 Operation and maintenance manuals for each machine that is part of the production line, as well as CE certificates

2.13.2 Diagrams of all connections between machines

2.13.3 Servicing instructions for the entire line.

2.13.4 Certificates that each machine has been cleared for use with food products.

2.13.5 Documentation allowing acceptance of the machines by the Office of Technical Inspection – in case of such acceptance being required.      

         2.14    If documents (listed in the Specification of Essential Terms of the Contract) are drawn up in a foreign language (a language other than Polish), a translation by a sworn translator of the given document into the Polish must be supplied.   

Russian (medical / health)

Проблема витаминодефицитов в современном мире

Витамины - группа биологически активных органических соединений с низким молекулярным весом, участвующих в обеспечении процессов жизнедеятельности организма.

Проявляя высокую биологическую активность, витамины обеспечивают  клеточный метаболизм и трофику тканей, пластический и энергетический обмен,  поддержание роста и регенерации тканей, обеспечение репродуктивной функции  и иммунологической реактивности организма, работоспособность всех органов и тканей.

 Большинство витаминов являются коферментами различных энзимов, участвуют в регуляции углеводного, жирового, минерального обмена, а также поддержании клеточной структуры.

 На современном этапе развития науки очевидно, что полноценное питание определяется не только энергетической ценностью пищи, но и сбалансированностью рациона по белкам, жирам и углеводам, обеспеченностью микронутриентами, то есть витаминами и микроэлементами, потребность в которых зависит от возраста, особенностей биологического состояния, обмена веществ в конкретный период жизни, пола, физической активности, наличия хронических заболеваний.

 Отрицательная динамика экономического статуса основной части населения России, сложившиеся стереотипы питания, в том числе основанные на fast-food и полуфабрикатах изменили структуру питания в сторону значительного уменьшения потребления наиболее ценных пищевых продуктов.

 На сегодняшний день в повседневном рационе большинства россиян преобладают продукты с высоким содержанием жиров и углеводов, с недостаточным количеством животного белка, дефицитом витаминов, микроэлементов и балластных веществ.

 Дефицит даже одного из них способен привести к нарушениям обмена веществ.

 Наиболее подвержены риску развития дефицитарных состояний  дети и подростки: в критические периоды  роста и развития, при активных занятиях учебой и спортом, тяжелых физических и нервно-психических нагрузках, инфекционных заболеваниях и в периоде выздоровления, эндокринологических заболеваниях (заболевания щитовидной железы, сахарный диабет), применении  лекарственных препаратов (некоторые противосудорожные вещества нарушают метаболизм витамина D).

 На формирование витаминной недостаточности влияют также снижение качества жизни населения,  стрессовые ситуации (так называемый «синдром дезадаптации») и необходимость приспособления к ним; неадекватная школьная нагрузка,  повышенный расход витаминов организмом ребенка в связи с проживанием в неблагоприятной экологической обстановке, рост количества дети из социально неблагополучных семей, ослабленных недостаточным питанием и частыми болезнями.

 При недостатке  в организме ребенка необходимого набора питательных веществ, активируется механизм, который повышает  уровень активности ряда гормонов, в частности,  кортизола,  приводящего нервную систему в состояние возбуждения,  препятствующее нормальному усвоению учебного материала.

 У детей, особенно раннего школьного возраста, не до конца развиты механизмы саморегуляции и компенсации, в  результате чего ребенок  чувствуют себя уставшим, или, наоборот, напряженным и нервным, что приводит к проблемам с успеваемостью и поведением, истощению адаптационных резервов.

 Систематический длительный недостаток витаминов и микроэлементов  проявляется повышенной утомляемостью и нарушением работоспособности,  снижением  иммунологической и неспецифической резистентности, сказывается на состоянии отдельных органов и тканей (кожа, слизистые оболочки, мышцы и кости), а также важнейших функций организмам  (рост,  становление репродуктивной функции, физическое и  интеллектуальное развитие).

 Дисфункция (транзиторную или стойкую) познавательных функций, диссоциация, дезинтеграция когнитивных процессов отмечается у 30-70 % современных здоровых школьников и вызывает трудности обучения в результате снижения каких-либо составляющих интеллекта: восприятия, памяти, внимания, скорости психомоторной деятельности, процессов анализа и синтеза.

 В свою очередь нарушение познавательной деятельности снижает качество жизни ребенка, формирует психо-эмоциональные нарушения, проявляющиеся неврозами (астеноневротический синдром, психовегетативный синдром, невротические реакции), нарушениями сна,  цефалгиями, синдромом гиперактивности с дефицитом внимания,  девиантным поведением, социальной дезадаптацией.

 

English

Vitamin deficit  problem in the modern world

 

Vitamins - a group of biologically active organic compounds with low molecular weight, participating in the  processes vital for sustaining life in an organism.  

 

 

With a high biological activity, vitamins provide cell metabolism and tissue trophism, plastic and energy metabolism, supporting growth and tissue regeneration, ensuring the reproductive function and immune reactivity of the body, guaranteeing normal work of all organs and tissues.

 

 Most vitamins are coenzymes of different enzymes involved in the regulation of carbohydrate, fat, and mineral metabolism, as well as support of the cell structure.

 

 

At the current stage of scientific development, it is clear that good nutrition is determined not only by the food energy value, but also by a balanced diet of proteins, fats and carbohydrates, availability of micronutrients, ie vitamins and microelements, the need for which depends on the age, biological status characteristics, metabolism in each particular period of life, sex, physical activity, and the presence of chronic diseases.

 

 

The negative dynamics of the economic status of the main part of Russia's population, established stereotypes of nutrition, including those based on fast-food and prefabricated food, changed the structure of nutrition in the direction of a significant decrease in consumption of the most valuable food products. 

 

At present, the daily diet of most Russians is dominated by products with high concentration of fats and carbohydrates, and at the same time contains insufficient quantity of animal protein,  vitamins, micronutrients and dietary fibre .

 

 The deficit of even one of the substances listed above may lead to metabolic disorders. 

 

Children and adolescents are at the highest risk of development of deficit conditions, namely: at the critical periods of their growth and development, during large workload at school and intense sports activities, due to hard physical and neuropsychiatric conditions, while suffering from infectious diseases, and during periods of convalescence, in a case of endocrinological disorders (thyroid disorders, diabetes mellitus), and as a result of use of medications (some anticonvulsant substances violate metabolism of vitamin D).

 

 The formation of vitamin A deficiency is also influenced by the decline in the quality of living, stressful situations (the so-called «disadaptation syndrome») and the necessity to adjust to these situations; inadequate workload in school, increased consumption of vitamins by a child’s organism due to his/her living in an unfavourable ecological environment, the increase in the number of children from socially dysfunctional families, weakened by malnutrition and frequent illnesses. 

 

 Deficiencies of the essential mix of nutrients  in the child's organism activates a mechanism that increases the activity of several hormones, particularly cortisol, resulting in agitation of the nervous system that disturbs the normal learning process. 

 

  

Mechanisms of self-regulation and compensation are not yet fully developed in children, especially if they are still at early school age; this deficiency results in a child feeling tired or, conversely, tense and nervous, which leads to learning and behaviour problems and exhaustion of adaptation reserves.

 

Systematic long-term deficiency of vitamins and micronutrients leads to an increased fatigue and a decreased ability to do any work, to reduction in immune and nonspecific resistance, makes a negative impact on the conditions of individual organs and tissues (skin, mucous membranes, muscles and bones), as well as on the most important functions of the organism (growth, formation of reproductive function, physical and cognitive development).

 

 

 

Dysfunction (transitory or permanent) of cognitive functions, dissociation, disruption of cognitive processes observed in 30-70% of contemporary healthy school children, leads to learning difficulties caused by decline in any of the intelligence components, such as perception, memory, attention, psychomotor speed, the processes of analysis and synthesis.

 

 

In turn, a violation of cognitive activity reduces the quality of child’s life, forms the psycho-emotional disorders manifested by neuroses (asthenoneurotic syndrome, psycho-vegetative syndrome, neurotic reactions), sleep disturbance, cephalgia (headache), attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), deviant behaviour, social disadaptation

Russian (poetry)

 

Не есть ли душ последний дом –
 Вольфрамовая нить, - кто знает?
 Быть может, в ночнике моем
 Невеста чья-то дотлевает.
 И может быть, Шекспир объял
 Весь город яркими огнями,
 И Шелли яростный накал
 Ночниц сзывает вечерами.
 Есть номера у фонарей
 И тот, с девяткой троекратной,
 Лучист и зелен средь ветвей, -
 Возможно, друг мой невозвратный

English

 

Could the bulb’s filament be used

As the souls last home? - Who knows?

Maybe, one’s bride was confused:

Entered my lamp, and now she glows. 

Shakespeare’s spirit  could supply

The whole city with bright lights.

And Shelley’s rays come through the sky

Attracting moths to him each night.

Not names but numbers go with street lamps.

And one of them has triple nine inscribed.

It guides my way as none of many maps

Can do. Perhaps my friend has never died.